For kommunene

I det årlige tildelingsbrevet fra Kulturtanken til fylkeskommunen, legges det føringer for hvor stor del av spillemiddelpotten som skal viderefordeles til lokale DKS-produksjoner i kommunene. 

Fordeling basert på elevtall

Oppland fylkeskommune fordeler midlene til kommunene basert på elevtall i grunnskolen (hentet fra Grunnskolens Informasjonssystem - GSI).

DKS-tilbud fra kommunen og fylkeskommunen 

Grunnskolene får DKS-tilbud både fra egen kommune og fylkeskommunen. Det er viktig med tett dialog om den årlige programmeringen, slik at det helhetlige DKS-tilbudet blir best mulig for skolene.